Tóm tắt Tiểu sử ông Nguyễn Văn Hợp

Tỉnh ủy viên – Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh

 1. Họ và tên khai sinh: Nguyễn Văn Hợp
 2. Họ và tên thường dùng: Nguyễn Văn Hợp
 3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/2/1967; Giới tính: Nam
 4. Nơi sinh: Xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
 5. Quê quán: xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
 6. Nơi đăng ký thường trú và nơi ở hiện nay: khu phố 2, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; Điện thoại: 0918349019
 7. Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
 8. Trình độ hiện nay:

         – Giáo dục phổ thông: 12/12

         – Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật năm 1996

         – Lý luận chính trị: Cử nhân

 1. Ngày tham gia cách mạng: 01/10/1973
 2. Ngày vào Đảng: 12/9/1989; Ngày chính thức: 12/9/1990
 3. Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh
 4. Nơi công tác hiện nay: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh
 5. Tóm tắt quá trình công tác:

– Từ tháng 11/1985 – 7/1987: Được tuyển dụng vào trường chính trị và học trung cấp lý luận chính trị tại tỉnh Tây Ninh.

– Từ tháng 8/1987 – 6/1997: Chuyển về công tác tại Tỉnh Đoàn Tây Ninh.

– Từ tháng 6/1997 – 8/1998: Chuyển công tác sang Ban Tài chính Tỉnh ủy, giữ chức vụ trưởng phòng tổ chức hành chánh.

– Từ tháng 8/1998 – 8/2000: Được cử đi học Cử nhân chính trị tại Học viện chính trị Quốc Gia HCM tại Hà Nội.

– Từ tháng 8/2000 – 7/2002: Chuyển công tác sang văn phòng Tỉnh ủy – Chuyên viên chính.

– Từ tháng 8/2002 – 7/2009: Chuyển công tác được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh.

– Từ 2005 đến nay: Là Tỉnh ủy viên.

– Từ tháng 8/2009 – 8/2010: Chuyển công tác giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh.

– Từ tháng 8/2010 – 1/2012: Chuyển công tác giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

– Từ tháng 2/2012 – 6/2016: Luân chuyển công tác giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Dương Minh Châu.

– Từ 1/7/2016 đến nay: Chuyển công tác giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh.

– Từ tháng 8/2018 đến 11/2018: Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh.

– Từ tháng 11/2018 đến nay: Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh.